Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scarf-pin /'skɑ:fpin/  

  • Danh từ
    kim cài khăn quàng