Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scapegrace /'skeipgreis/  

  • Danh từ
    người bộp chộp; người khờ dại; người thộn
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thằng đểu, thằng xỏ lá, thằng xô liêm xỉ