Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scantling /'skæntliɳ/  

 • Danh từ
  mẫu, vật làm mẫu
  một chút, một ít
  tấm gỗ mỏng (dày 10 cm trở lại)
  kích thước, tiêu chuẩn (gỗ, đá để xây dựng, các bộ phận tàu...)
  giá để thùng