Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

satisfyingly /'sætisfaiiŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] vừa ý, [một cách] thỏa mãn