Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    /sɑɚˈkɑːfəgəs/ , pl -gi /-ˌgaɪ/ also -guses
    [count] :a stone coffin from ancient times