Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    khôn ngoan

    * Các từ tương tự:
    sapiential, sapiently