Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • noun
  /ˈseɪlzmən/ , pl -men /-mən/
  [count] :a person (especially a man) whose job is to sell things
  a car salesman
  He was the company's best salesman last year.

  * Các từ tương tự:
  salesmanship