Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sacerdotal /,sæsə'dəʊtl/  

  • Tính từ
    [thuộc] tăng lữ

    * Các từ tương tự:
    sacerdotalism