Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ruthlessly /'ru:θlisli/  

  • Phó từ
    [một cách] tàn nhẫn