Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rusticate /'rʌstikeit/  

  • Động từ
    tạm đuổi (sinh viên)
    về sống ở nông thôn; về vui cảnh điền viên