Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dòng suối nhỏ
    (từ cổ,nghĩa cổ) thùng nhỏ đựng rượu