Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    [singular] chiefly Brit informal :a noisy argument, fight, etc. :ruckus

    * Các từ tương tự:
    rumpus room