Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rumination /ru:mi'nei∫n/  

  • Danh từ
    (động vật) sư nhai lại
    sự ngẫm nghĩ, sự suy ngẫm