Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự thống trị
    quyền lực