Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rudimental /ru:di'məntl/  

 • Tính từ
  sơ bộ, sơ đẳng, bước đầu, mới phôi thai
  a rudimental knowledge of mechanics
  kiến thức sơ đẳng về cơ học
  (sinh vật học) thô sơ
  rudimental organ
  cơ quan thô sơ