Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] vô lễ
  behave rudely
  đối xử vô lễ
  [một cách] thô sơ
  vũ khí chế tạo thô sơ
  [một cách] dữ dội, [một cách] đột ngột
  bị tiếng la thét đánh thức dậy đột ngột