Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ lóng) sự phá quấy, sự ồn ào
  cuộc ẩu đả
  there will be ructions
  mọi việc sẽ không ổn, mọi việc sẽ không trôi chảy

  * Các từ tương tự:
  ructions