Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cây thánh giá (ở bức ngăn đội hợp xướng trong nhà thờ)

    * Các từ tương tự:
    rood-screen