Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

romanticist /rə'mæntisist/  

  • Danh từ
    người theo chủ nghĩa lãng mạn