Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rockery /ˈrɑːkəri/  

  • noun
    plural -eries
    [count] chiefly Brit :rock garden