Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rivulet /ˈrɪvjələt/  

  • noun
    plural -lets
    [count] :a small stream of water or liquid