Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    máy xới
    máy cưa dọc/ cắt dọc/ xẻ
    (ngành mỏ) thợ đào lò/ đào mỏ