Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] cứng
  những tòa nhà xây vững chắc
  [một cách] cứng nhắc
  rigidly opposed to any change
  chống lại bất cứ thay đổi nào một cách cứng nhắc