Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường the riff-raff) (nghĩa xấu)
    tầng lớp hạ lưu, tiện dân