Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

revolutionist /revə'lu:ʃnist/  

  • Danh từ
    nhà cách mạng