Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retrogress /,retrə'gres/  

  • Động từ
    đi giật lùi
    đi thụt lùi, thoái bộ

    * Các từ tương tự:
    retrogression, retrogressive, retrogressively