Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reticule /'retikju:l/  

  • danh từ
    xem reticle
    túi lưới; túi xách tay (của phụ nữ)