Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reticulation /ri,tikju'lei∫n/  

  • danh từ
    hình mắt lưới; cấu tạo hình mắt lưới, hoa văn có hình mắt lưới