Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đường kẻ ở mắt lưới; đường chữ thập (trong dụng cụ quang học) ((như) reticule)