Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính trầm lặng, tính ít nói