Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

resplendence /ri'splendəns/  

  • Danh từ
    sự chói lói, sự rực rỡ, sự lộng lẫy