Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

respectfulness /ri'spektflnis/  

  • Danh từ
    tính chất tôn trọng; tính chất tôn kính