Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

resourcefulness /ri'sɔ:sflnis/  

  • Danh từ
    tài tháo vát, tài xoay sở