Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

resister /ri'zistə[r]/  

  • Danh từ
    người chống lại, người kháng cự
    những người kháng cự thụ động