Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ
    bật nảy; co giân, có tính đàn hồi