Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

residuum /ri'zidjuəm/  

 • Danh từ, số nhiều residua /ri'zidjuə/
  phần còn lại
  (hoá học) bã
  (toán học) số dư
  số chưa tính; số tính nhầm vào (khi tính nhầm)
  (từ cổ,nghĩa cổ) cặn bã của xã hội