Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rescript /'ri:skript/  

  • Danh từ
    sự viết lại, bản viết lại
    huấn lệnh; lời công bố (của nhà cầm quyền, của chính phù)
    thư trả lời của giáo hoàng (về vấn đề luật giáo hội...)