Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reptilian /rep'tiliən/  

 • Tính từ
  [thuộc] bò sát;[giống] bò sát
  (nghĩa bóng) khó ưa; bất lương; đê tiện
  Danh từ
  (động vật)
  loài bò sát