Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reprimand /ˈrɛprəˌmænd/  /Brit ˈrɛprəˌmɑːnd/