Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

repentance /ri'pentəns/  

  • Danh từ
    sự ăn năn, sự hối hận
    to show signs of repentance
    tỏ ra có dấu hiệu hối hận