Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

remoteness /ri'moutnis/  

  • Danh từ
    sự xa xôi
    sự xa cách, sự cách biệt
    mức độ xa (quan hệ họ hàng)
    sự thoang thoáng, sự hơi (giống nhau...)