Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự quở trách; sự can gián
    sự phản đối