Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

remissness /ri'misnis/  

  • Danh từ
    sự cẩu thả; sự chểnh mảng