Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

remarkably /ri'mɑ:kəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] đặc biệt