Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

relocation /ri:ləʊ'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự dời, sự chuyển
    relocation allowances
    tiền trợ cấp chuyển nơi công tác