Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reliability /rilaiə'biləti/  

  • Danh từ
    sự đáng tin cậy, tính đáng tin cậy