Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reiteration /ri:itə'rei∫n/  

  • Danh từ
    sự lặp lại
    cái lặp lại