Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reimbursement /ri:im'bɜ:smənt/  

  • Danh từ
    sự hoàn lại, sự hoàn trả