Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rehabilitation /ri:əbili'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự hồi phục
    the patient's slow rehabilitation centre
    trung tâm phục hồi (cho bệnh nhân tâm thần…)