Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

refulgence /ri'fʌldʒəns/  

  • Danh từ
    ánh chói lọi; sự rực rỡ